CODZIENNA MODLITWA BRACTWA

Ojcze Niebieski dziękuję Ci za dar mę­czeństwa i wytrwania w miłości, jakiego udzieliłeś błogosławionej   Siostrze Celestynie, któ­ra wśród tortur, głodu i wyniszczenia w obo­zie koncentracyjnym, trwała przy krzyżu na­szego Pana Jezusa Chrystusa, pozostając wierną swemu powołaniu chrześcijańskiemu i zakonnemu aż do męczeństwa.   Za jej wstawiennictwem udziel mi łaski o którą z ufnością i pokorą Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu....

LITANIA DO BŁ. SIOSTRY CELESTYNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo - módl się za nami
Błogosławiona Celestyno - módl się za nami
Męczennico z Auschwitz
Córko gór, kochająca ciszę i piękno przyrody
Zapatrzona w miłość ofiarną św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kochająca Boga ponad wszystko
Żyjąca nabożeństwem pierwszych piątków miesiąca
Rozmiłowana w modlitwie różańcowej
Wybierająca drogę Służebniczki Niepokalanej
Służebniczko serca cichego i pełnego dobroci
Oblubienico Baranka Niepokalanego
Adoratorko Jezusa Eucharystycznego
Wierna natchnieniom Ducha Świętego
Naśladowczyni Niepokalanej Maryi
Wzorowa córko Kościoła i Ojczyzny
Przykładzie wierności radom ewangelicznym
Wzorze bezinteresownej miłości bliźniego
Opiekunko i wychowawczyni dzieci i młodzieży
Troskliwa matko sierot i opuszczonych
Niosąca pokrzepienie i ulgę w cierpieniu
Ofiarująca swoje życie za kapłana
Dzieląca serce i chleb ze współwięźniami
Wypełniająca heroicznie Wolę Bożą
Modląca się za oprawców
Pokrzepiająca współwięźniów mocą swej wiary
Budząca nadzieję w sercach zrozpaczonych
Mistycznie zjednoczona z agonią Chrystusa
Ciesząca się z Chrystusem chwałą zmartwychwstania
Patronko umierających w cierpieniu i samotności
Patronko modlących się za kapłanów
Pośredniczko u tronu łaski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Błogosławiona Celestyno W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty w męczeńskiej śmierci Błogosławionej Siostry Celestyny ukazałeś cuda swojej łaski. Spraw, abyśmy wzywając jej wstawiennictwa osiągnęli postęp w świętości oraz łaskę, o którą z ufnością Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen


Parafia w Kamienicy | Parafia Kamienica | #parafiawkamienicy | #transmisjamszy | kościół w kamienicy | diecezja tarnowska